' NOVá LUTILA | individuálna bytová vystavba, pozemky, rodinné domy

Nová Lutila - 2. etapa

H?adáte vhodny pozemok na vystavbu?

Otvárame druhú etapu roz?írenia ob?úbenej a tichej lokality na stavbu Vá?ho vysnívaného domu.

Nepreme?kajte príle?itos?.

Video 2.etapa

Viac info

Lokalita

Novovybudovaná zóna v príjemnom prírodnom prostredí, obklopená lúkami a lesmi vzdialená od okresného mesta iba cca 3 km.

Viac info

Pozemky

Jedine?ná orientácia umo?ňujúca naplno vyu?i? plochu a vhodne situova? rodinny dom. Sú?as?ou sú kompletné in?inierske siete.

Viac info

Obsadenos? pozemkov

Prvá etapa je vypredaná, preto sme pre Vás pripravili nové pozemky v druhej etape. Nezme?kajte príle?itos?.

Viac info

Dostupnos? a lokalita

Vzdialenos? len pribli?ne 3km od okresného mesta, blízkos? rychlostnej cesty R1 ako aj ?tátnej cesty je zárukou dobrej dostupnosti.

Kompletné in?inerske siete

Ku ka?dému pozemku sú privedené komplet in?inierske siete napojené na obecné siete. K dispozícii je aj optické internetové pripojenie.

Jedine?ná orientácia

jedine?ná orientácia ulice je vhodná na ideálne dispozi?né rie?enie vá?ho rodinného domu. Vytvorte si domov svojich snov.

Tiché prostredie

Jediny vstup do zóny zabezpe?uje pokojné u?ívanie rodinnych sidiel, vo?nos? a bezpe?nos? va?ich detí.

Blízkos? prírody

Zóna sa nachádza na okraji obce, v blízkosti prírody. Preteká ňou tichy potok. Nájdete tu oddych a pokoj domova.

Nová, moderná lokalita

Lokalitu si zamilujete! Nová a moderná vystavba ...

Projekt

Len 3 km od okresného mesta ?iar nad Hronom v ob?úbenej a tichej lokalite s blízkym napojením na rychlostnú cestu R1.

Obec Lutila sa nachádza v Banskobystrickom kraji, 3 km severne od ?iaru nad Hronom v smere na Prievidzu. Obec má cca 1320 obyvate?ov. Je vyh?adávanou destináciou najm? pre obyvate?ov okresného mesta ?iar nad Hronom, ktorí nemajú v meste z d?vodu nedostatku stavebnych pozemkov mo?nos? vystavby novych rodinnych domov.

projekt

Lokalita

Lokalita ?Nová Lutila“ sa nachádza na okraji obce na konci Novej ulice a zaberá plochu cca 4 ha. V blízkosti sa nachádza existujúca obytná zóna, na ktorú sa navrhovaná bytová vystavba komunika?ne a dopravne napája.

Zárukou pre pokojné u?ívanie rodinnych sídiel a dostato?nú priestorovú vo?nos? tejto lokality dáva jediny vstup – vjazd do zóny (?iadne prejazdy) ako aj odstup zástavby od ?tátnej cesty – zeleny pás cca 200 metrov.

Novobudovaná zóna je umiestnená na okraji obce v príjemnom prírodnom prostredí. Preteká cez ňu potok Kopernica a zo v?etkych strán je obklopená lúkami a lesmi. Zároveň je v?ak od okresného mesta vzdialená iba cca 3 km.

lokalita

Pozemky

I. ETAPA (rok 2009)

Prvá etapa projektu ?Nová Lutila“ pozostávala z 29 stavebnych pozemkov pre individuálnu vystavbu rodinnych domov. Stavebné pozemky boli svojou ve?kos?ou navrhované pre ?irokú ?kálu záujemcov, ?ím umo?nili splni? najrozli?nej?ie po?iadavky.

Vymery pozemkov boli r?znej ve?kosti od 400 m2 do 1 400 m2. Svojou jedine?nou orientáciou umo?nili naplno vyu?i? plochu a vhodne situova? rodinny dom. V cene pozemku boli v?etky in?inierske siete (voda, plyn, elektrika, spla?ková a da??ová kanalizácia, telekom) vedené na hranici pozemku, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie a obecny rozhlas.

II. ETAPA (rok 2015)

Pre ve?ky úspech I. etapy sme pripravili roz?írenie lokality ?Nová Lutila“ o ?al?ích 9 pozemkov, ktorych vymera bude v rozp?tí 800 – 1 700 m2.

V cene pozemku budú v?etky in?inierske siete (voda, plyn, elektrika, spla?ková a da??ová kanalizácia, telekom) vedené na hranici pozemku, prístupová komunikácia, verejné osvetlenie a obecny rozhlas.


Interaktívna mapa

 

 

Vypredané

Pokra?ujte na posledné vo?né pozemky v II. etape

 

2 etapa

- vo?ny pozemok

- rezervovany pozemok

- predany pozemok

kliknutím na + zobrazíte bli??ie info o pozemku

Fotodokumentácia

Aktuality

14.11.2016 - Získanie právoplatného kolauda?ného rozhodnutia na stavebny objekt: SO 302 Prípojky NN PDF

11.11.2016 - Získanie právoplatného kolauda?ného rozhodnutia na stavebny objekt: SO 301 NN káblové rozvody PDF

13.10.2016 - 13.10.2016 Získanie právoplatného kolauda?ného rozhodnutia na stavebné objekty: SO 201 Vodovod, SO 203 Spla?ková kanalizácia, SO 204 Da??ová kanalizácia PDF

05.10.2016 - Tla?ová správa k projektu ?Nová Lutila, II. etapa“ na spravodajskom portály ?iar24.

05.10.2016 - Získanie právoplatného kolauda?ného rozhodnutia [pdf,1MB] na stavebné objekty: SO 100 Komunikácia, SO 202 Plynovod, SO 303 Verejné osvetlenie, SO 401 Obecny rozhlas

28.07.2016 - Podanie ?iadostí o kolaudáciu stavby - Ziadost-o-kolaudaciu-stavby-OU-ZH.pdf Ziadost-o-kolaudaciu-stavby-Stavebny-urad.pdf

22.07.2016 - Ukon?enie prác na v?etkych stavebnych objektoch v rámci akcie ?In?inierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila, II. etapa“

22.07.2016 - Ukon?enie prác na stavebnych objektoch SO 300 Elektro a SO 400 Slaboprúd

19.07.2016 - Ukon?enie prác stavebnom objekte SO 100 Komunikácia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23.06.2016 - Za?atie prác na stavebnych objektoch SO 300 Elektro a SO 400 Slaboprúd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21.06.2016 - Za?atie prác na stavebnom objekte SO 100 Komunikácia

14.06.2016 - Ukon?enie prác stavebnom objekte SO 202 Plynovod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03.06.2016 - Za?atie prác na stavebnom objekte SO 202 Plynovod

03.06.2016 - Ukon?enie prác na stavebnom objekte SO 201 Vodovod

03.06.2016 - Ukon?enie prác na vpustnom objekte da??ovej kanalizácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23.05.2016 - Za?atie prác na vpustnom objekte da??ovej kanalizácie

23.05.2016 - Ukon?enie prác na dvoch vyustnych objektov da??ovej kanalizácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16.05.2016 - Za?atie prác na dvoch vyustnych objektov da??ovej kanalizácie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.05.2016 - Za?atie stavebnych prác na stavebnom objekte SO 201 Vodovod

10.05.2016 - Ukon?enie stavebnych prác na potrubnych vedeniach stavebného objektu SO 203 Spla?ková kanalizácia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26.04.2016 - Za?atie stavebnych prác na stavebnom objekte SO 204 Da??ová kanalizácia

25.04.2016 - Ukon?enie stavebnych prác na stavebnom objekte SO 203 Spla?ková kanalizácia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12.04.2016 - Za?atie stavebnych prác na stavebnom objekte SO 203 Spla?ková kanalizácia

05.02.2016 - Získanie právoplatného a vykonate?ného vodoprávneho povolenia - stiahnu? súbor

29.01.2016 - Tla?ová správa k projektu ?Nová Lutila, II. etapa“ na spravodajskom portály ?IAR24 - odkaz na ?lánok

15.12.2015 - Získanie právoplatného a vykonate?ného stavebného povolenia - Scan povolenia, PDF